Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

Επιτυχής Διοργάνωση της 4ης Εταιρικής Συνάντησης της Πράξης STRATENERGY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η Διαδικτυακή Συνάντηση του Εταιρικού Σχήματος της Πράξης STRATENERGY, στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2020. Την συνάντηση διοργάνωσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και συντόνισε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της προόδου των Παραδοτέων από τους Δικαιούχους και συζητήθηκαν τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της κατασκευής καθώς και την πιστοποίηση των ενεργειακών και λοιπών Δεικτών των έντεκα (11) επιδεικτικών πιλοτικών έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) σε κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε Ελλάδα (Ηράκλειο Κρήτης, Κως, Θήρα, Ανατολική Σάμο) και Κύπρο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε βάθος η διαδικτυακή πλατφόρμα του STRATENERGY www.strat-energy.eu, η οποία δημιουργήθηκε και οριστικοποιήθηκε με την συνεισφορά όλων των δικαιούχων της Πράξης. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμβάλει εμπράκτως στο να υποστηριχθούν συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, αφού αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για να προτυποποιηθεί το «πλαίσιο σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια», ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου σε Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών μέχρι το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο STRATENERGY μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Interreg  Ελλάδα- Κύπρος http://greece-cyprus.eu/, καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα http://strat-energy.eu/.

Η Πράξη STRATENERGY που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.