Η επιτακτική ανάγκη για την επιτάχυνση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, τη βελτίωση δεξιοτήτων και τη διαθεσιμότητα εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού, που προέκυψαν ως συμπεράσματα από το στρατηγικό έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ, συνεχίζουν από τον ίδιο πυρήνα εταίρων με το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ (1η πρόσκληση GR-CY 2014-20) και συναντιόνται ξανά με το παρόν έργο (STRATENERGY) που επιδιώκει την εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας Κύπρου (ΥΕΕΒ & ΚΑΠΕ) για τα συναφή θέματα με ορίζοντα το 2030 συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια». Το έργο σχεδιάστηκε με πλήρη μεθοδικότητα, με γνώση των αναγκών του προγράμματος «GR-CY 2014-20» προετοιμάζοντας νέα έτοιμα προς υλοποίηση έργα σε δημόσια κτίρια από νέους φορείς.

Το Εταιρικό Σχήμα περιλαμβάνει τους καθ’ ύλην αρμόδιους για το σχεδιασμό και υλοποίησή του πλαισίου στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια: Εθνικοί συντονιστικοί φορείς για τον σχεδιασμό πολιτικών και την υποστήριξη συναφών έργων (ΥΕΕΒ-Κύπρος, ΚΑΠΕ-Ελλάδα) και Επιλεγμένους Φορείς του Δημοσίου που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των έργων ΑΧΕ και την εφαρμογή του κοινού στρατηγικού και επιχειρησιακού πλαισίου (ΑΝΕΛ-Εκπρόσωπος εννέα(9) Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στην Κύπρο, Περιφέρεια Κρήτης, Ένωση Περιφερειών Ελλάδος- Εκπρόσωπος του συνόλου των Περιφερειών και Θεσμικός Συνεργάτης ΟΤΑ, τρείς (3) Δήμοι από Νότιο και Βόρειο Αιγαίο).

Οι στόχοι του έργου STRATENERGY είναι:

 1. υλοποίηση ώριμων στρατηγικών έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια:

  Κύπρος: Δήμος Γεροσκήπου – Δημοτικό Μέγαρο, Δήμος Αγίου Δομετίου – Δημοτικό Μέγαρο, ΣΑΛΑ – ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία, Δήμος Σωτήρας – Δημοτικό μέγαρο, Δήμος Λεμεσού – Δημοτική Πινακοθήκη, Δήμος Αθηένου – Δημοτικό Μέγαρο, ΤΕΠΑΚ

  Ελλάδα: Κρήτη: Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (διατηρητέο) – Θερμομόνωση οροφής, Φωτισμός LED, Φωτοβολταϊκά, β)Σάμος: Κτίριο Δημαρχείου (διατηρητέο) – Αντικατάσταση Κουφωμάτων, Αντλία θερμότητας, Φωτισμός LED,γ) Θήρα: Κτίριο Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνία – Αντικατάσταση Κουφωμάτων, Φωτισμός LED, Αντλία θερμότητας, δ) Κω: Κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου Αντιμάχειας – Φωτισμός LED, Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου – Φωτισμός LED, Αντλία θερμότητας.

 2. οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημοσίου τομέα για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τους απόθεμα

 3. μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής /μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις συναφής πολιτικές.

Το STRATENERGY τηρεί ένα ενιαίο χαρακτήρα, προσδοκώντας την επεκτασιμότητα των αποτελεσμάτων σε κάθε γεωγραφικό σημείο της επιλέξιμης περιοχής. Επεκτείνει τις σύγχρονες πρακτικές, αφού προτυποποιεί το στρατηγικό / επιχειρησιακό σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και το εξειδικεύει έως το 2030, ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου.

Βασικές εκροές του έργου

 • Ώριμα στρατηγικά έργα ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια της περιοχής
 • Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα «ενεργειακού σχεδιασμού»
 • Μεγιστοποίηση της συμβολής στους στόχους 2030 των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια.
 • Ευαισθητοποίηση σε ενεργές ομάδες πληθυσμού και επαγγελματίες για την σύγχρονη ενσωμάτωση της ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €3.723.406,07.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου